Zúčastněte se

Řádně si přečtěte níže uvedená pravidla soutěže.

Novináři mohou být na cenu nominováni třetí osobou. Přihláška však bude přijata pouze v případě, že novinář s účastí souhlasí (formulář potvrzení o souhlasu můžete stáhnout zde).

Uzávěrka pro přijetí příspěvků je 10. listopadu 2011 ve 12.00 (poledne – středoevropského času).

Neplatí se žádné vstupní poplatky.

Co hodnotí porota

Příspěvky budou hodnoceny na základě následujících kritérií.

1. Téma

Příspěvky se musí věnovat tématu hodnot a výhod rozmanitosti anebo se zaměřovat na boj proti typům diskriminace, které upravuje antidiskriminační legislativa EU (na základě rasy, etnického původu, náboženství či víry, postižení, věku nebo sexuální orientace).

Vítáme články, které napomáhají zvýšit povědomí o několika typech diskriminace zmíněných výše (vícenásobná diskriminace). Diskriminace na základě pohlaví je také zahrnuta v legislativě EU a může být předmětem příspěvku v kombinaci s dalším typem diskriminace zmíněným výše.

Důležité: tato cena je udělována článkům na téma hodnoty a výhody rozmanitosti a boj proti diskriminaci, proto příspěvky, které se věnují výlučně imigraci, nemohou být přijaty. Příspěvky na téma imigrace se musí věnovat také hodnotám a výhodám rozmanitosti nebo boji proti diskriminaci na základě alespoň jednoho z faktorů uvedených výše.

2. Evropský rozměr

Příspěvky musí mít evropský rozměr. Příspěvek se proto musí týkat více než jednoho členského státu EU. Příspěvky se mohou zabývat také antidiskriminačními zákony EU.

3. Schopnost zaujmout čtenáře

Příspěvky musí čtenáře zaujmout, přimět je zamyslet se nad problematikou a chtít si o ní přečíst víc.

4. Originalita

Přestože příběhy nemusí být nové, způsob, jakým jsou vyprávěny v příspěvku, musí být inovativní a měl by čtenáře přimět jinak smýšlet nad danými tématy. Všechny příběhy, stejně jako myšlenky a nápady autora/autorky, musí být jeho/její vlastní, nesmí být převzaty z již existujících zdrojů.

5. Literární a jazyková kvalita*

Příspěvky by měly být napsány plynně a srozumitelně, obsah by měl být strukturován logicky a efektivně, nápady by měly být vyjádřeny jasně.

6. Objektivita, samostatné myšlení a respektování principů novinářské etiky

Příspěvky by neměly být ovlivněny autorovými osobními pocity a názory. Žurnalisté by měli být schopni uvažovat samostatně a napsat vyvážený a nestranný příběh. Veškeré kontroverzní otázky by měly být prezentovány nestranně a spravedlivě.

7. Nastudování potřebných informací, zdrojů a snaha vynaložená při přípravě práce

Příspěvky by měly být výsledkem výzkumu a sběru informací a zdrojů. Snahu vynaloženou při výzkumu by mělo reflektovat množství různorodých informací a zdrojů, jako jsou například citace, statistické údaje a údaje o obou stranách příběhu.

*Netýká se příspěvků posuzovaných evropskou porotou, které budou překládané do angličtiny.

Pravidla soutěže

 1. Všechny články musí pojednávat o daném tématu a musí mít evropský rozměr.
 2. Ke všem příspěvkům musí být přiložena vyplněná online přihláška.
 3. Všechny práce musí být publikovány v registrovaných médiích od 18. září 2010 do 10. listopadu 2011.
 4. Práce musely být původně publikovány v tištěných médiích nebo na internetu. Patří sem i publikace jednotlivých společností, sdružení a univerzit. Hlavní redakce média, ve kterém byla publikována soutěžní práce, musí sídlit v některém z 27 členských států EU.
 5. Všechny příspěvky musí být písemné. Fotografické ani audiovizuální příspěvky nebudou přijaty.
 6. Příspěvky budou přijímány do 10. listopadu 2011 12.00 (poledne středoevropského času).
 7. Každý soutěžící smí zaslat maximálně tři příspěvky.
 8. Příspěvek musí obsahovat minimálně 3 500 znaků (včetně mezer) a nesmí přesahovat 32 000 znaků (včetně mezer).
 9. Příspěvky musí být napsány v jednom z 23 oficiálních jazyků EU. To jsou: bulharština, čeština, dánština, holandština, angličtina, estonština, finština, francouzština, němčina, řečtina, maďarština, irština, italština, litevština, lotyština, maltština, polština, portugalština, rumunština, slovenština, slovinština, španělština a švédština.
 10. Soutěžní práce může být tvořena několika souvisejícími články (např. rozhovor a doprovodný článek s fakty), tyto články však musejí být publikovány ve stejném vydání tiskoviny nebo internetového média.
 11. Série článků, které byly publikovány během delšího časového období, může být přihlášena jako jedna soutěžní práce v případě, že články byly publikovány v téže tiskovině nebo internetovém médiu.
 12. Kolektivní práce budou přijaty, pokud jsou všichni hlavní spoluautoři (např. výzkumní pracovníci, novináři a redaktoři) uvedeni na přihlášce a tento tým tvoří maximálně pět osob.
 13. Články může přihlásit i třetí strana. Každá přihláška však musí být podána se souhlasem autora. Spolu s přihláškou je třeba odeslat také toto potvrzení o souhlasu (formulář potvrzení o souhlasu můžete stáhnout zde).
 14. Evropská komise si vyhrazuje právo použít přihlášené práce pro prezentaci materiálů a v médiích a rovněž jejich reprodukování jakoukoli formou pro účely propagace soutěže a pro kampaň „Pro rozmanitost. Proti diskriminaci.“
 15. Rozhodnutí poroty je konečné. Porota si také vyhrazuje právo odmítnout příspěvek, který neodpovídá požadavkům soutěže. Odesláním článku vyjadřují soutěžící svůj souhlas s tím, že nemají právní nárok zpochybnit rozhodnutí poroty.
 16. Odesláním článku soutěžící potvrzuje, že si přečetl/a a rozumí pravidlům soutěže.
 17. Soutěžící musí předložit důkaz (dokument ve formátu PDF nebo snímek článku) toho, že soutěžní práce byla publikována.
 18. Účastníci musí být starší 18 let.